نحوه ی ثبت اسناد دریافتی:

žاسناد دریافتنی آن دسته از مطالباتی است که به استناد مدرک دارای مبلغی مشخص و تاریخی معین در آینده می باشد.

žکه به ۲ دسته تقسیم میشود: بلند مدت و کوتاه مدت.

žمانند چک، سفته، برات که معمولا در موارد زیر توسط واحد تجاری دریافت میگردد.

žدر مقابل فروش کالا، خدمات، ضایعات، دارایی و…

žدر مقابل بدهی قبلی حساب های دریافتنی

žدر مقابل اعطای وام به دیگران

ž

žاسناد دریافتنی ممکن است با بهره و یا بدون بهره باشند.

žžاسناد دریافتنی:

ž                    ۱٫ کوتاه مدت  با بهره

ž                    ۲٫ بلند مدت بدون بهره

نحوه ی تعریف حساب دریافتنی:

در منوی اطلاعات پایه گزینه ی معرفی حساب را باز میکنیم:

 

معرفی حساب های فروش

معرفی حساب های فروش

سپس در صفحه ی اصلی معرفی حساب، حساب اسناد دریافتنی را تعریف میکنیم:

تعریف حساب اسناد دریافتنی

تعریف حساب اسناد دریافتنی

به این ترتیب با توجه به کدینگ های حسابداری ۱۲۰۰۰را برای اسناد دریافتنی نتخاب میکنیم و گروه آن را نیز در پوشه ی کنار آن تعریف میکنیم و به همین ترتیب یک حساب تعریف کرده و آن را ذخیره میکنیم.

نمونه چک:

نمونه چک

نمونه چک

نحوه ثبت چک در دفتر اسناد:

اسناد دریافتنی پس از دریافت در دفتر اسناد جداگانه ثبت میشود ، تمام اطلاعات چک را وارد دفتر اسناد میکنیم تاریخ دریافت چک را ثبت میکنیم به علاوه شماره ردیف دفتر مهم است.

نحوه ثبت اسناد دریافتنی در زمان دریافت چک:

ابتدا برنامه اهداف پرهام را باز میکنیم و روی منوی عملیات روزانه کلیک میکنیم:

منوی عملیات روزانه

منوی عملیات روزانه

سپس صفحه ی اصلی اسناد روانه باز میشود که ابتدا حساب اسناد دریافتنی بدهکار وشخص پرداخت کننده بستانکاروسایراطلاعات مورد نیاز به شکل زیر ثبت میشود:

 

ثبت و تصحیح اسناد روزانه

ثبت و تصحیح اسناد روزانه

نوع سند دریافت چک است، تاریخ واگذاری چک را ثبت میکنیم کد بدهکار اسناد دریافتنی وکد بستانکار شرکت یا شخصی است که چک در وجه آن صادر شده است.به این ترتیب همه ی اطلاعات چک را در این قسمت ثبت میکنیم.

واگذاری چک به بانک جهت وصول:

واحدهای تجاری اسناد دریافتنی را بر اساس فرم سه برگی واگذاری چک زودتر موعد سررسید به بانک تحویل میدهند که نسخه اول رسید مشتری و نسخه دوم وسوم نزد بانک میماند که در
زیر نمونه ای از فرم واگذاری چک را مشاهده مینمائید:

فرم واگذاری چک

فرم واگذاری چک

نحوه ثبت در دفتر اسناد پس از واگذاری به بانک:

اسناد دریافتنی درزمان واگذاری به بانک دردفتراسناد دردوستون آخر ثبت می شود

نحوه ثبت در برنامه:

در منوی عملیات روزانه گزینه ی واگذاری چک را باز میکنیم و صفحه ی زیر را مشاهده میکنید فقط کافی است شماره چک را وارد کنید تا تمام اطلاعات چک نمایش داده شود سپس در قسمت حساب واگذاری کد واگذاری و نام بانک یا شخص را ثبت میکنیم همانطور که در شکل مشاهده میکنید:

 

واگذاری چک

واگذاری چک

واگذاری چک

واگذاری چک

وصول چک:

پس از وصول چک توسط بانک و واریز آن به حساب شرکت ازطریق پیامک، تلفن بانک، و اینترنت اطلاع رسانی حاصل و نسخه سوم فرم واگذاری ممهور به مهر وصول تحویل واحد تجاری میگردد.

نحوه ثبت در برنامه:

مجددا عملیات روزانه-اسناد روزانه و این بار با فشردن کلیدf9 مشخصات چک را به همراه کد بدهکار حساب که حساب بانک واگذاری و حساب بستانکارکه اسناد دریافتنی است را می آورد.

وصول چک

وصول چک

برگشت چک:

پس از برگشت چک توسط بانک لاشه ی چک تحویل واحد تجاری میگردد.

 نحوه ثبت در برنامه:

مجددا عملیات روزانه – اسناد روزانه واین بار با فشردن کلید f11  مشخصات چک را به همراه کد بدهکار که شخص پرداخت کننده و کد بستانکار که اسناد دریافتنی است را می آورد و عبارت چک برگشتی در توضیحات نوشته می شود:

برگشت چک

برگشت چک

نحوه گرفتن گزارشات:

واحد تجاری معمولا گزارشات اسناد دریافتنی را به ۲ صورت پاس شده و پاس نشده میگیرد.

صفحه اصلی/گزارشات/سر رسید چک ها:

نحوه گرفتن گزارشات

نحوه گرفتن گزارشات

نحوه گرفتن گزارشات

نحوه گرفتن گزارشات

ž