آموزش نحوه ی ثبت اسناد پرداختنی:

اسناد پرداختنی

اسناد پرداختنی

اسناد پرداختنی ان دسته از بدهیاتی است که به استناد مدرک دارای مبلغی مشخص و تاریخ معین در آینده میباشد مانند: چک، سفته، برات که معمولا در موارد زیر به واحدهای تجاری پرداخت میگردد.

۱ در مقابل خرید کالا، خدمات، دارایی و ….

۲ در مقابل دریافت وام

۳ در مقابل بدهی های قبلی حسابهای پرداختنی (بستانکاران)

نحوه ی ثبت چک در برنامه:

فرض میکنیم بابت خرید مواد اولیه ای که ازشرکت بنز ایران و آلمان کرده ایم یک چک مدت دار صادر کرده ایم.

ابتدا در برنامه در اطلاعات پایه معرفی حساب، حساب تعریف میکنیم:

 

اطلاعات پایه معرفی حساب

اطلاعات پایه معرفی حساب

 

سپس گزینه ی معرفی حساب را باز میکنیم و به این ترتیب (شکل زیر) حساب معرفی میکنیم:

به همین ترتیب یک حساب هم برای شرکت بنز ایران و آلمان تعریف میکنیم:

 

معرفی حساب

معرفی حساب

پس از تعریف حساب ها این بار در عملیات روزانه منوی اسناد خزانه را باز میکنیم:

 

اسناد خلاصه

اسناد خلاصه

کد بدهکار مشتری(شرکت ایران و آلمان) و کد بستانکار اسناد پرداختنی میباشد.

 

Untitled

کد مشتری و بستانکار

زمانی که موعد سررسید چک شد و آن پرداخت شد در اسناد خزانه مجدد ثبت میکنیم:

 

ثبت مجدد در اسناد خلاصه

ثبت مجدد در اسناد خلاصه

این بار اسناد پرداختنی بدهکار و بانک بستانکار میشود.