مجموعه از اعداد به صورت منظم و طبقه بندی شده در کنار هم قرار میگیرند تا به وسیله آن اطلاعات به برنامه نرم افزاری شناسایی شود.

بنابر این ساده ترین شکل کدینگ که مورد استفاده واحدهای کوچک تجاری می باشد را بررس میکنیم و توضیح میدهیم:

نکته:

نکته اصلی کدینگ برای یک واحد تجاری توجه به تعداد حسابهای دریافتنی و پرداختنی می باشد.

کدینگ سه رقمی برای واحدهای کوچک و فروشگاه ها مورد استفاده است.

همانگونه که میدانیم پنج نوع حساب داریم:

دارایی شامل: صندوق – اسناد دریافتنی – بانک و…

بدهی شامل: وام – خریداران – حقوق – اسناد پرداختنی و….

سرمایه شامل: سرمایه – طلب از دیگران و ….

درآمد شامل: فروش – درآمد و …..

هزینه شامل: هزینه ی حقوق – هزینه های جانبی آب، برق ، تلفن – هزینه پرسنلی و…..

 

همانطور که میدانیم به طور کلی در حسابداری ۵ گروه طبقه بندی داریم:

  1. دارایی
  2. بدهی
  3. سرمایه
  4. درآمد
  5. هزینه

 برای سهولت در ورود اطلاعات به سیستم کدینگ تعریف می کنیم.

کدینگ عبارت است از تعدادی ارقام که از( کل – معین – تفضیلی) تشکیل شده است از ۵ گروه اصلی کمک می گیریم.

برای مثال:

دارایی شامل صندوق – بانک – حسابهای دریافتنی و…    می شود که همه اینها جزء دارایی محسوب می شوند یعنی ۱
(داراییها)

پس برای راحتی کار در حسابداری کدینگ تعریف می کنیم که پیش کد همه آنها یکی از۵ گروه اصلی می باشد.

برای مثال:

صندوق جزء دارایی ها به حساب می آید پس با پیش کد ۱ تعریف می شود پس ریزتر می شود.

نمونه کدینگ سه رقمی:

مجموعه از اعداد به صورت منظم و طبقه بندی شده در کنار هم قرار میگیرند تا به وسیله آن اطلاعات به برنامه نرم افزاری شناسایی شود.

بنابر این ساده ترین شکل کدینگ که مورد استفاده واحدهای کوچک تجاری می باشد را بررس میکنیم و توضیح میدهیم:

نکته:

نکته اصلی کدینگ برای یک واحد تجاری توجه به تعداد حسابهای دریافتنی و پرداختنی می باشد.

کدینگ سه رقمی برای واحدهای کوچک و فروشگاه ها مورد است.

همانگونه که میدانیم پنج نوع حساب داریم:

دارایی شامل: صندوق – اسناد دریافتنی – بانک و…

بدهی شامل: وام – خریداران – حقوق – اسناد پرداختنی و….

سرمایه شامل: سرمایه – طلب از دیگران و ….

درآمد شامل: فروش – درآمد و …..

هزینه شامل: هزینه ی حقوق – هزینه های جانبی آب، برق ، تلفن – هزینه پرسنلی و…..

مثال:

Slide1Slide1Slide2Slide3Slide4Slide5Slide6Slide7Slide8Slide9Slide10Slide11Slide12Slide13Slide14Slide15Slide16Slide17Slide18Slide19Slide20Slide21Slide22Slide23Slide24Slide25Slide26Slide27