ارائه راهکار های مالی و حسابداری

خدمات مشاوره شرکت پرهام

خدمات مشاوره شرکت پرهام

شرکت اهداف پردازش پرهام ، آماده ارائه خدمات مشاوره و بررسی فعالیت های موجود و ارائه شناخت آن ها و ارائه راهکار های اجرایی،نصب و آموزش و راهبری و حسابرسی سیستم های نرم افزاری و ارائه گزارش های حسابداری،مالی و مدیریت جهت نیل به اهداف آن سازمان می باشد.

انواع خدمات مشاوره ای ما :

مشاوره مالی و ارائه خدمات حسابداری

طراحی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم حسابداری ,متناسب با موضوع فعالیت موسسه ( دستی و مکانیزه )

بازنگری نرم افزاری و سخت افزاری سیستم حسابداری موجود و ارتقا’ آن متناسب با حجم وموضوع فعالیت موسسه

ارزیابی تخصصی و بهره وری نیروی انسانی در حوزه حسابداری

 برپائی کارگاههای آموزشی جهت تقویت ، پرورش و تأمین کادر مالی موسسات وشرکتها

همکاری در تهیه اساسنامه شرکتها، صورتجلسات مجامع، هیأت مدیره و …

همکاری در تهیه آئین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز شرکت.

همکاری در زمینه گزارشات توجیهی و برگزاری مجامع مربوط به افزایش سرمایه شرکتها.

مشاوره در بررسی مطالعات فنی ، اقتصادی و سرمایه گذاری وارائه نتایج حاصل از تحلیلهای مالی

همکاری در تهیه صورتهای مالی ضمنی وسالانه موسسات و شرکتها.

تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها

تهیه صورتهای مالی از مدارک ناقص

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

پیگیری و تکمیل مدارک حسابداری معوق

اصلاح حسابها

تنظیم گزارشهای مالی جهت بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری

مشاوره جهت انتخاب نرم افزارهای رایانه ای

نصب ,آموزش و کدینگ نرم افزارهای رایانه ای