شرکت های بازرگانی

نام شرکت

شرکت مهندسی و بازرگانی

بازرگانی دیانی

شرکت مهندسی پارمیس

تل سیستم

شرکت مهندسی الکتریکوم

آزادراه باغچه مشهد

شرکت مهندسی مهرازان

شماره تماس

۰۹۱۲۱۸۸۹۰۴۶

۶۶۷۳۱۲۹۳

۲۲۷۰۹۸۱۹

۷۷۵۱۴۴۱۷

۸۸۰۱۰۸۸۳

۸۸۷۳۷۵۲۸

۸۸۶۳۷۰۰۷

نام مدیر

آقای بابازاده

آقای دیانی

خانم گودرزی

آقای مهرپویا

خانم سندوسی

آقای فروغی

خانم بابایی