فروشگاه لوازم خانگی

نام فروشگاه

کاندید

هواکش سپه

سلفون آرش

فروشگاه آرارات

شماره تماس

۳۳۵۴۲۱۶۶

۳۳۹۰۰۴۳۵

۶۶۴۶۲۵۸۲

۲۲۳۶۹۹۴۲

 

نام مدیر

آقای ظهیرنیا

آقای تقوی

محمد تقی بلار

آقای تفتی

 فروشگاه لوازم شکاری

نام فروشگاه

درنا

شماره تماس

۳۳۱۱۲۹۳۱

نام مدیر

خانم محبوب

 فروشگاه لوازم ورزشی

نام فروشگاه

دنیای ورزش

شماره تماس

۶۶۰۶۵۷۶۶

نام مدیر

آقای کریمی

فروشگاه کامپیوتر

نام فروشگاه

شرکت آی کامپیوتر

شماره تماس

۸۸۶۷۵۰۱۹

نام مدیر

آقای خوش نیت