فروشگاه های زنجیره ای پوشاک بانی نو

نام شعبه

بانی نو پخش امین

بانی نو تیراژه

بانی نو تهرانپارس

بانی نو بهار

بانی نو خراسان

بانی نو جمهوری

بانی نو پیروزی

بانی نو گیشا

بانی نو نارمک

بانی نو افسریه

بانی نو رودکی

بانی نو پوششگران

بانی نو شهرک غرب

بانی نو شهروند

بانی نو تجریش

شماره تماس

۸۸۸۲۴۸۲۳

۴۴۴۹۲۸۲۵

۷۷۷۰۵۷۱۵

۷۷۵۱۶۶۰۹

۳۳۵۶۹۱۴۵

۶۶۹۶۷۲۲۳

۳۳۷۸۲۲۲۴

۸۸۲۴۰۸۷۱

۷۷۲۷۳۸۵۵

۳۳۱۵۵۲۵۰

۶۶۸۸۳۵۲۱

۴۴۵۲۲۹۹۱

۸۸۰۸۵۱۲۱

۲۳۶۲۳

۲۲۷۰۲۶۷۸

نام مدیر فروش

آقای عبد الصمد نیکخواه داشلی برون

آقای حسین عنقا

خانم دلسوز

آقای علی افخمی

آقای سعید محمدی

آقای فرهاد حسینی

آقای محمود فرشاد

آقای محمدحسین سبزپای

خانم الهام عباسی

آقای احسان زارع

آقای بابک خلفی

خانم اعظم غلامی

آقای علی افشار

آقای سید علی حسینی(بغدادی)

آقای نیکنام