صنف ماشین آلات و قطعات یدکی

نام شرکت

کاتاک

نوین بوش

فروشگاه ابطحی

فروشگاه مبعث

ایران خودرو

بنز ایران و آلمان

پرشین ستاره آریا

فروشگاه شاهی

تعمیرگاه بنز ایران و آلمان

فروشگاه عباسی

فروشگاه امید

فروشگاه کاظمی

فروشگاه تهرانی

فروشگاه دیده ور

شرکت لوکومولی ایران و آلمان

اتوبنز سعید

شماره تماس

۳۳۹۹۵۵۸۷

۳۳۹۴۹۷۲۸

۳۳۹۹۱۸۳۰

۳۳۱۱۷۵۴۹

۰۹۱۲۱۸۸۹۰۴۶

۲۲۸۴۰۲۰۸

۲۲۸۴۰۲۰۸

۳۳۹۲۰۷۴۳

۲۲۸۴۰۲۰۸

۳۳۹۴۹۲۰۲

۳۳۹۳۵۲۲۴

۳۳۹۲۳۷۴۱

۳۳۹۴۵۰۳۹

۳۳۱۱۰۰۹۲

۲۲۹۱۳۷۱۱

۳۳۹۱۷۹۳۹

نام مدیر

آقای شعبانی

آقای کاظمی

آقای ابطحی

آقای آرام نژاد

آقای بابازاده

آقای جوادی

آقای جلاءی

آقای شاهی

آقای شقاقی

آقای عباسی

آقای گرجی

آقای علی کاظمی

آقای تهرانی

آقای دیده ور

آقای فرجی

آقای فرهادی

 صنف ابزار صنعتی

نام شرکت

ساینو

فروشگاه تهرانی

شماره تماس

۶۶۷۵۳۸۱۹

۳۳۹۴۵۰۳۹

نام مدیر

آقای نجفی

آقای تهرانی