صنف فولاد و آهن

نام شرکت

متالیران

ذوب آهن اردبیل

آلومتاپ

آکام فلز

شماره تماس

۶۶۶۷۳۵۷۵

۲۲۹۰۴۲۰۹

۷۷۷۴۵۹۸۷

نام مدیر

آقای ابولفضل محمدی_آقای قاسم قنبری

خانم یوسفی

آقای ایران پرست

آقای حمیدرضا رضایی