صنف کالای برقی

نام فروشگاه

کالای رقی کریمی

بازرگانی ملینا

آسارا کابل

چهلستون برق البرز

فروشگاه واحد

فروشگاه شایلین

شماره تماس

۳۳۹۱۳۸۸۲

۳۳۹۲۵۷۵۹

۳۳۹۸۳۸۵۰

۶۶۷۳۴۸۴۹

۳۳۹۸۳۰۹۸

۶۶۳۴۴۲۱۷

نام مدیر

آقای فرهاد کریمی

آقای فرزاد کریمی

آقا میلاد شراهی

آقای ملاح

آقای واحد

آقای معصومی