رنگرزی

نام شرکت

بلوریبون

پایاتکس

نیما نساج

نیما ریس

شماره تماس

۸۸۸۳۶۶۳۳

۸۸۶۶۱۷۲۱

۰۲۶۳۶۱۰۴۰۶۱

۰۲۶۳۶۱۰۴۰۶۱

نام مدیر

آقای عبدالحسین طاهری

خانم عباسی

آقای پورمحمودیان

خانم بابایی