انجمن ها

نام موسسه

انجمن فیلم سازان ایران

انجمن مجتمع تجاری گلستان

انجمن عقب ماندگان ذهنی وحدت

انجمن الکتریک و حفاظت اطلاعاتی

انجمن تجلری گلستان

شماره تماس

۶۶۹۰۳۱۷۹

۸۸۰۸۰۲۵۹

۲۲۹۴۲۱۳۲

۸۸۲۱۵۷۵۲

۸۸۰۹۰۸۱۲

 

نام مدیر

خانم یگانه پرپوچی

آقای خوش نیت

خانم بابایی

خانم برموس

آقای آذری

 تعاونی ها:

نام تعاونی

تعاونی نفت کش ها

شماره تماس

۵۵۲۳۲۱۱۸

نام مدیر

آقای بالازاده

 اتحادیه ها:

نام اتحادیه

اتحادیه ذوب آهن و فلزات

شماره تماس

۳۳۷۴۷۲۱۸

نام مدیر

خانم معصومه نعمتی