خدمات تجهیزات  فیلم برداری:

نام موسسه

شروه های موج

شماره تماس

۸۸۸۲۵۹۹۱

نام مدیر

آقای کریم زاده