۱- یک ترازنامه و حساب سود وزیان نداشته باشیم
۲- دو بنا به درخواست ممیز و یا کارشناس مالیاتی مدارک و یاگزارشات خواسته شده را ارائه ندهیم
۳- سه در صورتیکه به نظر … ادامه مطلب