02188862236-9 - 09121252596
انبار و انواع انبارها در نرم افزار حسابداری پرهام

انبار و انواع انبارها در نرم افزار حسابداری پرهام

تعریف انبار : محل نگهداری مواد و کالا و….. می باشد کهبا ورود به انبار اضافه و با خروج از انبار کسر میگرددانواع انبار : انبار مواد اولیه : ورود مواد اولیه با خرید اضافه و با مصرف کسر میشوددرواحدهای تولیدی و صنعتی مواد اولیه به قصد تولید کالاخریداری می شوند و پس از مصرف...

راهنمای ثبت هزینه در اسناد خزانه

مرحله اول :ورود به قسمت عملیات روزانه و انتخاب اسناد خزانه داری مرحله دوم:مرحله ثبت شماره و تاریخ:شماره سند و تاریخ وقوع سند را ثبت می کنیم مرحله سوم:ثبت طرف بدهکار:هزینه ها همیشه ماهیت بدهکار دارند و در طرف بدهکار ثبت میشوند. مرحله چهارم:ثبت طرف بستانکار:حساب ها و...
نحوه و مراحل  ثبت اسناد پرداختنی  ( چکهای صادره  ) در نرم افزار حسابداری پرهام

نحوه و مراحل  ثبت اسناد پرداختنی  ( چکهای صادره  ) در نرم افزار حسابداری پرهام

اسناد پرداختنی  ( چکهای صادره  ) به چکهایی اطلاق میشود که دارای سررسید معینی در آینده و توسط دسته چک موسسه صادر میشود  زمان صدور چک : از منوی عملیات روزانه صدور چکهای شرکت را باز نموده با تایید اینتر  شماره  و تاریخ بصورت خودکار داده می شود...
نحوه ثبت چکهای دریافتنی در نرم افزار حسابداری پرهام

نحوه ثبت چکهای دریافتنی در نرم افزار حسابداری پرهام

زمان دریافت چک : از منوی عملیات روزانه دریافت چک از دیگران را باز نموده با تایید اینتر  شماره  و تاریخ بصورت خودکار داده می شود مشخصات چک وسپس حساب پرداخت کننده چک را انتخاب و ذخیره  نمایید زمان دریافت چک :از منوی عملیات روزانه دریافت چک از دیگران را...
تعریف گروه حسابها

تعریف گروه حسابها

1- دارایی:کلیه منابع مالی مشهود یا نامشهود قابل اندازه گیری به پول که در اختیار شرکت باشد و هدف از داشتن آنها بدست آوردن سود آتی باشد2- بدهی :کلیه تعهدات شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوق که می بایست در تاریخ معینی پرداخت گردد3- سرمایه :آورده نقدی یا غیر نقدی صاحب یا صاحبان...