02188862236-9 - 09121252596
  • نحوه ایجاد سال مالی جدید در نرم افزار جامع حسابداری پرهام (APP).

ایجاد سال مالی جدید در نرم افزار پرهام : ابتدا نرم افزار را باز کرده سپس وارد عملیات کمکی شده
ایجاد سال جدید را انتخاب میکنیم .

سپس بعد از باز کردن عملیات کمکی ایجاد سال مالی را باز میکنیم .

و پنجره ای جدید برایمان باز میشود

با توجه به گزینه هایی که وجود دارد بعد از باز شدن پنجره سال مالی
باید توجه داشته باشید به آنکه میتوانید سال مالی جدید را انتخاب کنید و اطلاعات منتخب خودمان در سال گذشته را به سال مالی ایجاد شده انتقال بدهیم .