02188862236-9 - 09121252596
  • قدم اول
    از منوی عملیات کمکی مسیر فایل های گزارش را باز میکنیم

  بعد از انتخاب مسیر فایل های گزارش پنجره ای باز میشود که دارای گزینه های مختلف میباشد

در این پنجره گزینه report   را انتخاب کرده  و ok میکنیم .

یادآوری : اگر مسیر فایل های گزارش روی report    نباشد گزارشی نمایش داده نمی شود.