02188862236-9 - 09121252596

اسناد پرداختنی ان دسته از بدهیاتی است که به استناد مدرک
دارای مبلغی مشخص و تاریخ معین در آینده میباشد
مانند: چک، سفته، برات
که معمولا در موارد زیر به واحدهای تجاری پرداخت میگردد :
1 در مقابل خرید کالا، خدمات، دارایی و ….
2 در مقابل دریافت وام
3 در مقابل بدهی های قبلی حسابهای پرداختنی (بستانکاران)