02188862236-9 - 09121252596

1- دارایی:
کلیه منابع مالی مشهود یا نامشهود قابل اندازه گیری به پول که در اختیار شرکت باشد و هدف از داشتن آنها بدست آوردن سود آتی باشد
2- بدهی :
کلیه تعهدات شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوق که می بایست در تاریخ معینی پرداخت گردد
3- سرمایه :
آورده نقدی یا غیر نقدی صاحب یا صاحبان شرکت به قصد باقی گذاردن در شرکت
4- درآمد :
افزایش در سرمایه که در نتیجه فروش کالا / ارائه خدمات به مشتریان / اجاره دادان دارایی / وام دادن پول و سایر فعالیت های تجاری و حرفه ای به منظور دریافت مبالغی در حال یا آینده
5- هزینه :
بهای کالا یا خدماتی که در عملیات یک موسسه برای کسب دآمد مصرف شود