02188862236-9 - 09121252596

وارد سایت ………
در اطلاعات متقاضی پلمپ دفتر
نوع شخص متقاضی گزینه شخصیت حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها را انتخاب کنید.
نوع تقویم مالی ، شروع سال مالی ، ….تمام گزینه های موجود را تکمیل کرده .(از صحت و تمیز بودن اطلاعات کاملا مطمین باشید. زیرا به عدم ورد به گام بعدی مواجه می شوید.)

  • نکته : شماره همراه ، شماره تلفن حتما به نام شخصی که شرکت را ثبت کرده می باشد.
  • نکته : شناسه ملی = منظور شناسه ملی شرکت می باشد.

در صفحه دوم (اطلاعات شخصیت حقوقی) تمام مشخصات شرکت می باشد که خود سایت اطلاعات وارد کرده پس از اطمینان خاطر از اطلاعات در ج شده . شما باید گزینه تایید اطلاعات شخصیت حقوقی تیک بزنید سپس کلید گام بعدی را بزنید.

در صفحه سوم ( اطلاعات تکمیل کننده اظهارنامه پلمپ )تمام اطلاعات مربوط به کسی که شرکت تاسیسی کرده وارد کنید.
سپس کلید گام بعدی بزنید.

در صفحه چهارم (هیئت مدیر شرکت / موسسه ) میبایست تمام اطلاعات اشخاص حقیقی که در اداره و راه اندازی شرکت مشارکت دارند اینجا ثبت می باشد. سپس گام بعدی بزنید.

در صفحه پنجم (سمت هیئت مدیره شرکت) مجدد اطلاعات شرکا وارد می شود.

در صفحه ششم(دفتر مورد تقاضا) نوع دفتر و تعداد برگ های دفاتر …. مشخص می کنید .

در صفحه هفتم (تایید صحت اطلاعات) گزینه تایید اظهارنامه پلمپ و مدارک مورد نیاز تیک بزنید.

در صفحه هشتم که صفحه نهایی است.
گزینه ارسال اطلاعات پستی را زده تا اطلاعات بار کد پستی و تاریخ تحویل مدارک به پست تکمیل شود.
سپس چاپ اظهار نامه پلمپ دفتر تجاری ، چاپ رسید پذیرش در خواست پلمپ
را بزنید و pdf آن را تهیه فرمایید.

تصاویری از چاپ اظهار نامه پلمپ دفتر تجاری ، چاپ رسید پذیرش در خواست پلمپ