02188862236-9 - 09121252596

+ قدم اول : ازمنوی عملیات کمکی تنظیمات سیستم  را انتخاب میکنیم.

قدم دوم : تیک ثبت خودکار سند خرید از روی فروش
بر اساس کالا : برای هر کالا میتوان درصدی را در معرفی کالا مشخص نمود ه و بر اساس آن مبلغ فاکتور فروش صادر میگردد.

بر اساس فاکتور: برای کل فاکتور میتوان درصدی را مشخص نموده و بر اساس آن مبلغ فاکتور فروش صادر میگردد

درصورتی که فروش به یک جای ثابت باشد میتوان این حساب  را مشخص نمود و  بیشتر برای شرکت  شعبه فروش

 و یا  شرکتهای تولیدی که محصولات را به واحد پخش ارسال می نمایند کاربرد دارد

در غیر اینصورت بعد از ثبت خودکار سند خرید از روی فروش میتوان کد  حساب را تغییر داد