02188862236-9 - 09121252596
  • قدم اول : ازمنوی عملیات کمکی تنظیمات سیستم را انتخاب میکنیم.

درصورتی که فروش های شرکت از یک جای ثابت باشد میتوان حساب خرید را مشخص نمود
که بیشتر برای شعبات فروش که تامین کالای آنها از یک شرکت پخش مشخص یا شعبات فروش که از کارخانه مشخص تامین کالا میشوند کاربرد دارد
در غیر اینصورت بعد از ثبت خودکار سند فروش از روی سند خرید میتوان کد حساب را تغییر داد.