02188862236-9 - 09121252596

مرحله اول :
ورود به قسمت عملیات روزانه و انتخاب اسناد خزانه داری

مرحله دوم:
مرحله ثبت شماره و تاریخ:
شماره سند و تاریخ وقوع سند را ثبت می کنیم

مرحله سوم:
ثبت طرف بدهکار:
هزینه ها همیشه ماهیت بدهکار دارند و در طرف بدهکار ثبت میشوند.

مرحله چهارم:
ثبت طرف بستانکار:
حساب ها و طرف های هزینه کننده : پر کاربردترین حساب ها ، حساب بانک ) وجوه نقد (
و صندوق و طرف حساب تنخواه میشود اشاره کرد.

مرحله پنجم:
ورود مبلغ:
مبلغ هزینه شده را وارد میکنیم.

مرحله ششم:
شرح و توضیحات :
درباره وقوع سند و علت ثبت آن توضیح میدهیم

مرحله هفتم:
ذخیره سند:
با فشار دکمه end یا انتخاب گزینه ذخیره با اشاره گر موس سند ذخیره می شود.