02188862236-9 - 09121252596

 • ابتدا بعد از ورود به برنامه وارد عملیات روزانه میشویم اسناد کالا را انتخاب میکنیم

+قدم دوم : بعد از باز کردن اسناد کالا زیر شماره فاکتور عطف را مشاهده می نمایید

 • عطف خودکار :
  با توجه به هوشمندی نرم افزار عدد شماره فاکتور به صورت هوشمند در عطف وارد و با ذخیره فاکتور ثبت میشود .

بافعال نمودن تیک کنار عطف عطف دستی نمایان میشود و میتوانید عدد دلخواه خود را وارد نمایید

دلایل استفاده از عطف خودکار :

 • ممکن است فاکتورهای قبل باطل شود و بخواهید فاکتورهای بعد از آن مرتب شود بنابر این فاکتورهای بعدی امکان رد یابی را خواهند داشت
 • بعد مرتب کردن فاکتورها بر اساس شماره فاکتور یا مرتب کردن فاکتورها بر اساس تاریخ شماره های قبلی امکان رد یابی را خواهند داشت

در صورت حسا ب مشتری عطف خودکار و عطف دستی نمایش میشود

دلایل استفاده از عطف دستی :

 • اغلب شرکتها از فرم چاپ شده فاکتور استفاده می نمایند و ممکن است به هر دلیلی شماره فاکتور صادر شده
  مغایرت پیدا کند بنابر این به راحتی میتوان این مغایرت را رد یابی نمایند
 • گاها شماره خرید از دیگران مشترک میشود که ثبت دو شماره یکسان امکان پذیر نمی باشد بنابر این
  میتوان فاکتورهای خرید را با سریال منظم پیش رفت و شماره فاکتور خرید را در عطف دستی وارد نمود
 • دلایل استفاده از عطف خودکار :
 • ممکن است فاکتورهای قبل باطل شود و بخواهید فاکتورهای بعد از آن مرتب شود بنابر این فاکتورهای بعدی امکان رد یابی را خواهند داشت
 • بعد مرتب کردن فاکتورها بر اساس شماره فاکتور یا مرتب کردن فاکتورها بر اساس تاریخ شماره های قبلی امکان رد یابی را خواهند داشت
 • در صورت حسا ب مشتری عطف خودکار و عطف دستی نمایش میشود

آموزیش مرتب کردن فاکتور یا کپی فاکتور از امکانات این برنامه است لطفا جهت اطلاعات بیشتر آموزش تغییر اسناد کالا را مطالعه نمایید .
یاد آوری : بعد از فعال کرن تیک عطف دستی نرم افزار به صورت هوشمند شماره فاکتور را به کادر عطف خودکارانتقال خواهد داد.