02188862236-9 - 09121252596

در قسمت عملیات روزانه با انتخاب سند اختتامیه و تایید آن سند اختتامیه بصورت خودکار به آخرین تاریخ وآخرین شماره بصورت اتوماتیک سند صادر میگردد.

نکته لازم به یادآوری است :
1- ابتدا ایجاد سال مالی جدید را انجام دهید سپس سند اختتامیه ثبت گردد
2- سند اختتامیه از الزامات دفاتر قانونی و مالیاتی می باشد در صورتی که دفاتر قانونی ندارید نیازی به ثبت سند اختتامیه نمی باشد
3- با ثبت سند اختتامیه تمامی حسابها بسته میشود ومانده حسابها قابل مشاهده نیستند
4- با حذف سند اختتامیه تمامی حسابها باز میشود و مانده حسابها قابل مشاهد میشوند