02188862236-9 - 09121252596

با ایجاد سال جدید بصورت اتوماتیک سند افتتاحیه در سال جدید ساخته میشود

مزایای سال مالی درنرم افزار حسابداری پرهام :
در پایان سال مالی ممکن است حسابها و شمارش انبار نیاز به بازبینی – تغییرات و اصلاحات باشد در اینصورت میتوانید سال جدید را ایجاد کنید و همزمان در هردو سال
( قدیم و جدید) به کار خود ادامه دهید و هر زمان و به دفعات دلخواه با ایجاد سال مالی جدید مانده حسابها و موجودی کالاها را در سال جدید به روزنمایید