02188862236-9 - 09121252596

نام:………………………… نام خانوادگی: ………………………….. نام پدر:…………………………. ش ش:…………………. کدملی………………………
محل صدور:…………………………….. تاریخ ومحل تولد:……………………….. وضعیت تاهل: مجرد󠄁 󠄁󠄁 متاهل 󠄁󠄁 مذهب:……………………
تلفن ثابت:……………………… تلفن همراه:………………………..

میزان تحصیلات وتخصص وتجارب مرتبط با موضوع استخدام (در 3 خط شرح دهید)

سوابق کاری:
نام/موسسه تلفن ازتاریخ تا تاریخ سمت آخرین حقوق

درصورت تمایل علت ترک کار محل قبلی خود را ذکرنمایید؟

آیا رضایتنامه کتبی از محل فعالیت قبلی خود دارید؟ بله 󠄁󠄁 خیر󠄁󠄁

میزان تسلط به زبان انگلیسی ویادیگرزبانها (نوع زبان: )
ضعیف 󠄁󠄁 خوب 󠄁󠄁 متوسط 󠄁󠄁 عالی 󠄁󠄁
انگیزه شما از کارکردن چه میباشد؟

تلفن و آدرس 2 نفرازآشنایان (جهت تماسهای ضروری):

حداقل حقوق درخواستی: بیمه دارید: بله 󠄁󠄁 خیر󠄁󠄁 چند سال سابقه دارید؟
آدرس و دقیق محل سکونت:

تاریخ وامضاء