02188862236-9 - 09121252596

در بستن اسناد در نم افزار پرهام میتوانیم بر اساس دو طریقه انجام دهیم

  • بر اساس تعداد روز
  • بر اساس تاریخ

ابتدا وارد عملیات کمکی شده سپس بستن اسناد را انتخاب میکنیم.

بستن اسناد میتواند بر پایه دو موضوع صورت بگیرد

که در شکل پایین گذاشته شده است و مشخص است .

با توجه به پنجره باز شده همه چیز به سهولت قابل مشاهده میباشد .

و در آخر بعد از وارد کردن اطلاعات مربوطه تایید را انتخاب کنید.

در نظرداشته باشید بستن اسناد با بستن حساب متفاوت میباشد.