02188862236-9 - 09121252596

قدم اول : وارد عملیات کمکی تغییر شماره اسناد کالا را انتخاب میکنیم

بعد از انتخاب :
نوع سند کالا ( خرید – فروش یا ….. )
انبار ( مواد اولیه – نیمه ساخته – ساخته شده یا …… )
ترتیب بر اساس شماره : شماره فاکتور ها را مرتب میکند و تاریخ فاکتورها ثابت می ماند
ترتیب بر اساس تاریخ : شماره فاکتور ها را بر اساس تاریخ مرتب می نماید
پیشنهاد میشود از ترتیب بر اساس تاریخ استفاده شود زیرا طبق قانون مالیاتهای مستقیم فاکتورهای فروش نبایستی تقدم تاریخ داشته باشد
بعنوان مثال : تاریخ فاکتور شماره 2 از تاریخ شماره یک نباید عقب تر باشد
با تصویر نمایش داده شود
شماره اولین سند : با انتخاب شماره دلخواه ترتیب فاکتور از آن شماره به بعد مرتب خواهد شد