02188862236-9 - 09121252596

قدم اول : از منوی عملیات کمکی گزینه تغییر نرخ های خرید و فروش را انتخاب میکنیم.

با توجه به جدول باز شده با انتخاب گزینه های زیر :

از انبار تا انبار
از گروه اصلی تا گروه اصلی
از گروه فرعی تا گروه فرعی
از کالا تا کالا

و انتخاب درصد های افزایش یا کاهش میتوان قیمت های خرید و فروش را تغییر داد