02188862236-9 - 09121252596

زمان دریافت چک :

از منوی عملیات روزانه دریافت چک از دیگران را باز نموده با تایید اینتر  شماره  و تاریخ بصورت خودکار داده می شود مشخصات چک وسپس حساب پرداخت کننده چک را انتخاب و ذخیره  نمایید

زمان دریافت چک :
از منوی عملیات روزانه دریافت چک از دیگران را باز نموده با تایید اینتر شماره و تاریخ بصورت خودکار داده می شود مشخصات چک وسپس حساب پرداخت کننده چک را انتخاب و ذخیره نمایید

تاریخ : تاریخ دریافت چک می باشد
ردیف : تعداد چکهای دریافتی
شماره چک : بهتر است 6 رقم شماره اصلی چک ثبت شود
سررسید : تاریخی است که در آن تاریخ چک تبدیل به وجه نقد خواهد شد
مبلغ – شماره حساب – بانک – نام شعبه – کد شعبه – شهرستان – کد – نام – توضیحات
بارکد چک : سیستم برای هر چک بارکد یا شماره اختصاصی ارایه می نماید
شرکتهایی که تعداد زیادی چک دریافت میکنند از این طریق به سهولت با گرفتن بارکد خوان بر روی رسید بانکی اقدام به پاس شدن چکها بصورت خودکار میکنند
بعد از ذخیره حساب اسناد دریافتنی ( چکهای دریافتنی ) بدهکار و حساب پرداخت کننده چک بستانکار خواهد شد و این سند در اسناد خزانه بصورت زیر ثبت خواهد شده
تصویر سند خزانه گذاشته شود

سند خزانه به صورت خودکار بعد از سند دریافت چک ثبت میشود.