02188862236-9 - 09121252596

اسناد پرداختنی  ( چکهای صادره  ) به چکهایی اطلاق میشود که دارای سررسید معینی در آینده و توسط دسته چک موسسه صادر میشود 

زمان صدور چک :

از منوی عملیات روزانه صدور چکهای شرکت را باز نموده با تایید اینتر  شماره  و تاریخ بصورت خودکار داده می شود مشخصات چک و سپس حساب  گیرنده  چک را انتخاب و ذخیره  نمایید

تصویر گذاشته شود
بعد از ذخیره حساب گیرنده چک بدهکار و حساب اسناد پرداختنی ( چکهای صادره ) بستانکار خواهد شد و این سند در اسناد خزانه بصورت زیر ثبت خواهد شد

تصویر سند خزانه گذاشته شود
زمان پاس شدن چک :
از منوی عملیات روزانه پاس شدن چکهای شرکت توسط بانک را باز نموده با تایید اینتر شماره تاریخ بصورت خودکار داده می شود مشخصات چک و سپس حساب بانک را انتخاب و ذخیره نمایید
تصویر گذاشته شود
بعد از ذخیره حساب اسناد پرداختنی ( چکهای صادره ) بدهکار و حساب بانک بستانکار خواهد شد و این سند در اسناد خزانه بصورت زیر ثبت خواهد شد
تصویر سند خزانه گذاشته شود