02188862236-9 - 09121252596
  • بازیابی اطلاعات : برگرداندن اطلاعات به گذشته  
  • توجه مهم : لطفا از اطلاعات موجود ابتدا یک نسخه پشتیبانی تهیه نمایید

نحوه بازیابی اطلاعات در نرم افزار پرهام:
از منوی عملیات کمکی ( پشتیبانی و بازیابی اطلاعات ) را باز میکنیم.
سپس منوی بازیابی را انتخاب میکنیم

قدم بعدی این است که شما تیک بازیابی را انتخاب کنید

فایل مورد  نظر را از باکس سمت راست  انتخاب سپس شروع را بزنید

بعد از اتمام بازیابی پیام زیر نمایان میشود

فایل پشتیبانی دارای نام فایل – سال مالی – تاریخ پشتیبانی – ساعت و دقیقه و ثانیه می باشد
لازم به ذکر است فقط یک سال مالی را مشاهده میکنید و آن هم سالی که برنامه اجرا شده

باکس سمت چپ درایوها و پوشه ها را برای انتخاب سایر مسیرهای پشتیبانی را امکان پذیر می سازد